بایگانی برچسب: ترکه

توسط تنظیم قرارداد, مقالات در:

عقد شرکت

آنچه برای تحقق شرکت ضروری میباشد ، درآمیختن دو یا چند حق مالکیت است به گونه ای که هدف از این درآمیختن رسیدن به یگانگی باشد.بدین شکل که مالکیت های جزء ، اصالت خود را از دست میدهند و در مالکیت مشاع ادغام میشوند و این مالکیت مشاع موجودیتی جداگانه خواهد داشت. شرکت در ماده […]

    سبد خرید